Logowanie Rejestracja

0 produktów

 

REGULAMIN KONKURSU „Niech żyje Emil ze Smalandii - 60.urodziny”

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.     Organizatorem Konkursu „Niech żyje Emil ze Smalandii - 60.urodziny”zwanym dalej

Konkursem” jest Jung-off-ska sp. z o.o sp.k. ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, Polska, Regon 141200847, NIP 113-270-30-35 (dalej „Organizator”).

2.     Konkurs jest organizowany przez Organizatora i ma na celu promowanie i reklamę prowadzonej przez niego działalności oraz jego produktów.

3.     Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej

"Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).

4.     Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

5.     Konkurs trwa w okresie od 15 września 2023 roku od momentu ogłoszenia posta z informacją o Konkursie do dnia 30 września 2023 roku do godziny 23:59:59.

6.     Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych na portalu Instagram, którego właścicielem jest Meta Platforms, Inc. (dalej „Meta”) na profilu Wydawnictwo Jung-Off-Ska pod adresem https://www.instagram.com/edytajungowska_wydawnictwo/ (dalej Instagram”).

7.     Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Meta ani współprowadzony z Meta. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzebyprawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Meta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród dla zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie Meta z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.

8.     Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

 

1.     Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy Uczestnicy muszą posiadać konto na portalu Instagram.

2.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie kadry zarządzającej u Organizatora jakrównież̇ członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.     Aby wziąć udział w Konkursie należy na swoim profilu na Instagramie opublikować zadanie konkursowe w postaci postu lub Instastory ze zdjęciem, prezentującego interpretację jednej z psot Emila, oznaczenia profilu Jung-off-ska @edytajungowska_wydawnictwo oraz #60latEmila (dalej „Zadanie konkursowe”). Przy wyborze zwycięzców Konkursu, będą brane pod uwagę tylko Zadania konkursowe spełniające powyższe wymagania. W poście lub Instastory należy opublikować tylko jedno Zadanie konkursowe.

4.     Każdy Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie konkursowe, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5.     Zadanie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Meta, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lubzażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się publikacji treści już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

6.     Zadania konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymoguokreślonego w ust. 5 powyżej. Zadania konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 5 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

7.     Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza/potwierdza, że:

a)     jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iżspełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;

b)     jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;

c)     przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego;

d)     wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację Zadania konkursowego oraz danych osobowych Uczestnika [login] przez Organizatora w ramach kanałów social media Zleceniodawcy tj. na Instagram i Facebook, w celu

ogłoszenia wyników Konkursu oraz wyraża zgodę na pozostawienie upublicznionych w ww. sposób treści w internecie przez czas nieokreślony.

e)     publikując Zadanie konkursowe zgłasza się do Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoichdanych osobowych przez Organizatora w celu udziału w Konkursie;

f)      Zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich;

g)      Zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych

konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.

 

8.     W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww.podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

9.     W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

 

1.     Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności,kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagród opisanych w § 4, którzy spełnili warunki Regulaminu.

2.     Obrady Komisji Konkursowej, podczas których będą wyłonieni Zwycięzcy Nagród o których mowa w ustępie powyżej odbędą się w dniu 2 października 2023 roku.

3.     Nie będą brane do konkursu i oceniane przez Komisję Konkursową umieszczone w komentarzach pod postemz zadaniem konkursowym odpowiedzi nienawiązujące do zadania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników polegające na publikacji w związku z Konkursem jakichkolwiek zdjęć lub filmów, w szczególności za naruszenia cudzych praw do takich materiałów i praw do wizerunku osób w nich utrwalonych, wynikłe z takiej publikacji.

4.     Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku w przedziale czasowym między godz.10:00 a 21:30. Wyniki zostaną opublikowane na profilu Wydawnictwo Jung-Off- Ska na Instagramie w osobnym poście, w dniu 04.10.2023 roku.

5.     Poszczególni Zwycięzcy, w celu odbioru nagrody, powinni skontaktować się poprzez wiadomość prywatną na profilu Wydawnictwo Jung-Off-Ska na Instagramie wskazując, że zostali nagrodzeni w Konkursie; wskazuje się,że Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z tego samego profilu z którego opublikował nagrodzone Zadanie konkursowe. W odpowiedzi zwrotnej Zwycięzcy zostaną poproszeni o wskazanie danych potrzebnychdo wysyłki nagrody w postaci: imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody oraz numeru telefonu komórkowego. Wymagane dane osobowe, Zwycięzcy mają obowiązek wskazać w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości z informacją o wymaganych danych osobowych.

 

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

 

1.     Nagrodami w konkursie są:

a)     Miejsce I - 4 dowolne płyty z listy znajdującej się w § 4 pkt. 12, z audiobookami Wydawnictwa Jung-Off-Ska.

b)     Miejsce II - 3 dowolne płyty z listy znajdującej się w § 4 pkt. 12, z audiobookami Wydawnictwa Jung-Off-Ska.

c)     Miejsce III – 2 dowolne płyty z listy znajdującej się w § 4 pkt. 12, z audiobookami Wydawnictwa Jung-Off-Ska.

2.     Organizator zapewnia sobie możliwość przyznania nagrody dodatkowej dla Biblioteki, która skłoni uczestników do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenie uczestnika musi zawierać dodatkową informację, w postaci odpowiedniego hasztagu wg przedstawionego wzoru: #miasto_ulica_nazwa_placówki, gdzie każdy z wyrazów zostaje zastąpiony odpowiednim słowem pozwalającym zidentyfikować placówkę np. #Warszawa_Polna_Biblioteka_Publiczna.

3.     Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu odubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w ust. 1).

4.     Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

5.     Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości Nagrodyzostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu Nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

6.     Jeden Uczestnik może zająć tylko jedno miejsce.

7.     Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ̨ rzeczową.

8.     Prawo do nagrody jest niezbywalne.

9.     Nagrody będą ̨wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej w okresie najpóźniej do 30.10.2023

10.  Organizator zastrzega, iż̇ nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

11.  Jeżeli Zwycięzca nie wyśle wiadomości prywatnej z informacją o nagrodzeniu jego Zadania Konkursowego w terminie najpóźniej 3 dni od ogłoszenia listy zwycięzców na profilu Wydawnictwo Jung-Off-Ska, nie wskażedanych o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą ̨niepełne, lub nie odbierze nagrody, Laureat traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia inazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

12.  Lista audiobooków, z których zwycięzcy mogą wybrać swoje nagrody. Każdy laureat musi wybrać niepowtarzające się tytuły z listy:

a)     Bracia Lwie Serce (wiek 8-13 lat)

b)     Braciszek i Karlsson z Dachu (wiek 5-10 lat)

c)     Karlsson z dachu lata znów (wiek 5-10 lat)

d)     Latający Szpieg czy Karlsson z Dachu (wiek 5-10 lat)

e)     Emil ze Smalandii (wiek 3-7 lat)

f)      Nowe psoty Emila ze Smalandii (wiek 5-10 lat)

g)     Jeszcze żyje Emil ze Smalandii (wiek 5-10 lat)

h)     Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku? (wiek 7-13 lat)

i)      Lotta z ulicy Awanturników (wiek 2-5 lat)

j)      Dzieci z ulicy Awanturników (wiek 3-6 lat)

k)     Emil i Detektywi (wiek 8-12 lat)

l)      Latająca klasa (wiek 9-13 lat)

m)   35 Maja (wiek 8-13 lat)

n)     Michałek z pudełka od zapałek (wiek 5-9 lat)

o)     Mania czy Ania (wiek 8-13 lat)

p)     Rasmus i Włóczęga (wiek 7-11 lat)

q)     Detektyw Blomkvist (wiek 8-13 lat)

r)      Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie (wiek 8-13 lat)

s)      Detektyw Blomkvist i Rasmus, rycerz Białej Róży

t)      Doktor Dolittle (wiek 4-8 lat)

u)     Pożyczalscy (wiek 6-12 lat)

v)     Pożyczalscy i wielki świat (wiek 6-12 lat)

w)    MOMO (wiek 9-13 lat)

x)     Kuba Guzik i maszynista Łukasz (wiek 6-10 lat)

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

1.     Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wysyłki wiadomości mailowej na adres: sklep@jungoffska.pl, albo w formie pisemnej listem poleconym na adres: Jung-off-ska sp. z o.o sp.k. ul.Krypska 27, 04-082 Warszawa, Polska z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „60-lecie Emila ze Smälandii”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a w przypadku reklamacji na piśmie – adres do wysyłki odpowiedzi na reklamację.

2.     Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jegozakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany:

a)   w przypadku reklamacji mailowej - w odpowiedzi zwrotnej na wiadomość mailową z reklamacją w ciągu14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora;

b)   w przypadku reklamacji na piśmie – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany wreklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora; w przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.

3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

 

1.     Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełneautorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego.

2.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Jung-off-ska sp. z o.o sp.k. ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, Polska, Regon 141200847, NIP 113-270-30-35

3.     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@jungoffska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

4.     Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”):

 

a)     art. 6 ust. 1a RODO tj. na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w Konkursie, wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców i wysłania Nagród; publikując Zadanie konkursowe oraz przekazując dane do wysyłki Nagrody Uczestnik potwierdza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Konkursie, w tym wykonania ww. czynności;

b)     art. 6 ust. 1f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłanianagród do zwycięzców,rozpatrzenia reklamacji, a nadto w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

c)     art. 6 ust. 1c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe).

 

6.     Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, dostarczenia Nagrody, rozpatrywania ew. reklamacji oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe). Po tym czasie dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że będzie zachodzić podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1f RODO –wówczas dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub zachodzą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.     Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z organizacją i realizacją Konkursu.

8.     Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jejwycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne natomiast jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz brak możliwości uzyskania i wydania nagrody, jeżeli została przyznana.

9.     Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotycząceprzetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

10.  Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanegopodejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin dostępny jest w okresie od 11 września 2023 roku do dnia 4 listopada 2023 roku.

2.     W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacji zapisów Regulaminu itp. Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na sklep@jungoffska.pl

3.     W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnymwyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania.

4.     W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

5.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.