Regulamin

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy http://www.jungowska.pl dostępny pod adresem internetowym www.jungoffska.pl, prowadzony jest przez JUNG-OFF-SKA Edyta Jungowska Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292334, NIP: 113-270-30-35, REGON 141200847

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest dystrybucja audiobooków w wersji płyt audio i plików elektronicznych w formacie mp3 (jako pliki do pobrania).

4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy) w tym z cenami i dostępnością Produktu, zawarcie Umowy Sprzedaży. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal, a także prawa i obowiązki Użytkowników.

6. Nazwa Portalu „Jungoffska.pl” (w tym również nazwa domeny „http://www.jungowska.pl) jego koncepcja, logo, elementy grafiki, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz Baza Danych podlegają ochronie prawnej.

7. Minimalne parametry techniczne, które muszą być spełnione, aby korzystać ze Sklepu:

1) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

  • Opera, Mozilla Firefox 2, Mozilla Firefox 3, Internet Explorer od 6 do 8, Chrome, Avant Browser, Safari.
  • Przeglądarki mobilne działające w systemach iOS, Android oraz Windows Mobile.


2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) Włączona obsługa plików cookies,

4) Zainstalowany program Flash Player.

8. Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

11. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zamówionego towaru, ewentualne opłaty za dostawę oraz całkowita wartość zakupu znajdują się w koszyku oraz w pozycji zamówienia „PŁATNOŚĆ”.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

14. Zamówienie może zostać złożone przez stronę Sklepu lub na adres e-mail: sklep@jungoffska.pl w przypadku zamówienia hurtowego.

§2. Kontakt ze Sprzedawcą

1. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa

2) adres poczty elektronicznej: sklep@jungoffska.pl

3) telefon: +48 571 276 935 (opłaty za połączenie zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

4) numer rachunku bankowego sprzedawcy: 41 1050 1025 1000 0090 3027 8080


2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-16.00.

 

§3. Definicje

1. Użytkownik, Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;


2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sprzedawca – JUNG-OFF-SKA Edyta Jungowska Spółka komandytowa,z siedzibą w Warszawie, ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292334, NIP: 113-270-30-35, REGON: 141200847

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jungoffska.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto Użytkownika w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Rozdział II.  –  Rejestracja, zakładanie konta, dokonywanie zakupów, zawarcie umowy

§4. Zakładanie konta w sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię , nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, na który ma być przesłany Produkt.

2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

5. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto podając swoje prawdziwe dane. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych osób. Rejestracja Użytkownika następuje za pośrednictwem serwisu internetowego, na stronie internetowej www.jungoffska.pl

6. Wypełnienie wskazanych rubryk oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do pomyślnego zakończenia Rejestracji. (Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami), Użytkownik ma później możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także dostępu do swoich danych osobowych.§5. Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:

1) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3) wybrać kraj dostawy, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wybrać sposób płatności;

4) złożyć zamówienie przez kliknięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”,

5) podać dane, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

6) zaakceptować podsumowanie zamówienia (nazwa Produktu, cena, ilość, wartość),

7) zaakceptować Regulamin,

8) zaakceptować ostatecznie zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” i informacją o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik oświadcza tym samym, że jest poinformowany, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia Zamówienia przez telefon.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@jungoffska.pl.

4. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca wysyła do Użytkownika wiadomość, na adres e-mail Użytkownika, wskazany w Formularzu zamówienia, z informacją, jaki towar i w jakich terminach będzie dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Użytkownika decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik może:1) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

2) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

3) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka przesyłek.


5. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie dokona w całości zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej lub w przypadku zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia - dokona realizacji zamówienia w najbliższym możliwym terminie.

 

§6. Oferowane metody płatności

1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient. Klient nie ponosi kosztów transportu na terenie Polski za zakupy o wartości od 170zł.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) płatność przelewem;

2) płatności elektroniczne;

3) płatność kartą płatniczą.

3. Klient płaci za Towar za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24,PayPal.

4. System Przelewy24, lub PayPal umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności przelewem online.

5. Operatorem kart płatniczych jest:

1) PayPro SA (Przelew24) Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON 301345068;

2) Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (Tpay.com) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437,

3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

6. Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

7. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, przekazuje on reklamację do spółki, prowadzącej obsługę płatności.

8. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.


§7 Oferowane metody i czas realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w Formularzu zamówienia.

3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

1) przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

2) przesyłka za pośrednictwem dostawcy InPost,

3) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.


4. Koszty wysyłki produktu:

1) Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie ekonomicznym listem poleconym):

a) Przesyłka do 350 g – koszt 9.99 zł,
b) Przesyłka do 1000 g – koszt 14,99 zł,
c) Przesyłka do 2000 g – koszt 18,99 zł,

2) Koszty wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost: – 15,99 zł,

3) Koszt wysyłki kurierem:

a) dostawa w 24h - 29,99 zł

b) dostawa w 48h - 19,99 zł.

4) Zakupy o wartości od 160 zł (Kurier 48, InPost, Poczta Polska) objęte są bezpłatną wysyłką na terenie Polski.

5) Koszty przesyłek zagranicznych:

a) za zakupy o wartości do 160 zł - koszt wysyłki wynosi 28 zł,

b) za zakupy o wartości powyżej 150 zł - do 250 zł - koszt wysyłki wynosi 40 zł,

c) koszty wysyłki za zakupy o wartości powyżej 250 zł będą wyceniane indywidualnie przez Sprzedawcę. Zamówienia o tej wartości prosimy kierować na adres e-mail: sklep@jungoffska.pl.


5. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 4 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6. W przypadku Produktów wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, jeżeli paczka nie została do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania.

7. W przypadku Produktów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy InPost, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, jeżeli paczka nie została do niego doręczona po upływie 4 dni roboczych od daty nadania.

8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

§8. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po:

1) Uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu,

2) Potwierdzeniu dostępności Towaru w Sklepie internetowym,

3) Prawidłowym złożeniu zamówienia, w tym podaniu koniecznych do realizacji zamówienia danych Klienta.

4) potwierdzeniu otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Czas przygotowania przesyłki do Klienta rozpoczyna się, w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznej PayU S.A., Tpay.com w tym samym lub najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty, przy czym dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.Rozdział III – Prawa konsumenta, reklamacja.

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem treści ust. 2.


2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w następujących sytuacjach:

1) Jeżeli opakowanie nagranie dźwiękowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu zostało otwarte po dostarczeniu przez Konsumenta.

2) Jeżeli przedmiotem zamówienia były cyfrowe pliki dźwiękowe z nagraniem dźwiękowym, które nie były zapisane na nośniku materialnym, a Sprzedawca za wyraźną zgodą Konsumenta przekaże mu i umożliwi dostęp do w/w nagrań przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8. Treść § 9 i 10 Regulaminu nie mają zastosowania do innych Użytkowników niż Konsument w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 

§10. Skutki odstąpienia od umowy


1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.§11. Reklamacja i rękojmia za wady

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową (art. 5561 § 1Kodeksu cywilnego).

3. Wada prawna polega na odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta , jeżeli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (art. 5563 Kodeksu cywilnego).

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Reklamacje z tytułu wady Produktu można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:1) oznaczenie Klienta tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu.

2) w przypadku Klientów- przedsiębiorców - nazwę i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu.

3) nazwę reklamowanego Produktu, datę wystąpienia niezgodności, zwięzły opis wady,

4) dowód zakupu,

5) żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.


7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient powinien odesłać do Sprzedawcy reklamowany Produkt. Koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.

 

Rozdział IV. – Dane osobowe


§12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym kontaktowania się z Klientem w celu ustaleń dotyczących realizacji umowy. Dodatkowo, jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę dane są zbierane ( w tym przechowywane) także w celu marketingowym (informacje o promocjach, wyprzedażach i nowościach, newsletter).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia tj. dostarczenia

Produktu, wystawienia faktury, rachunku itp. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, innych przewoźników, firm realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu internetowego. W celu realizacji ich zadań (płatności, transport Produktu) Administrator przekaże im dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego im zadania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji powyższych celów.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży, a ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Sprzedawcę obowiązuje zasada bezwzględnej ochrony danych osobowych jego
Użytkowników, która polega na nieudostępnianiu osobom trzecim danych m.in.
osobowych czy adresowych.

7. W procesie rejestracji konta Użytkownik zostanie poproszony o następujące dane: imię, nazwisko i adres, tel., e-mail, lub o dokładniejsze dane niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Płatność za towary dostępne na portalu realizowane są za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie systemów płatności elektronicznej. W procesie zakupu Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do obsługi płatności. Bezpieczeństwo podanych przez Użytkownika danych jest gwarantowane przez system Przelewy24, Paypal. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych a w szczególności do numeru konta czy też karty kredytowej użytych do realizacji transakcji.

9. Dane osobowe, wiadomości e-mail i inna korespondencja skierowana do Sprzedawcy może być przechowywana i przetwarzana na najkrótszy okres niezbędny i konieczny do realizacji zamówienia wynikającego z Umowy Sprzedaży, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży lub rękojmi (typowo przez okres 2 lat od dnia dostawy/odbioru Produktu) lub świadczenia praw odstąpienia od umowy.

10. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług lub realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania, reakcji na zgłoszenia i udoskonalania usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Rozdział V. – Inne prawa i obowiązki użytkownika


§13. Inne prawa i obowiązki użytkownika


1. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:1) naruszał zasad określonych w Regulaminie,

2) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

3) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

4) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.


2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług.

3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania ze Sklepu internetowego.§14 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rozumie treść zawartych w nim przepisów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

5. Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego lub daty wskazanej w nowej treści regulaminu, przy czym zmiany nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane będą na dotychczasowych warunkach.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Załącznik Nr. 1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat :……………………………………………………………………………………….

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

2.Ja/My(*)…………………………………………………………..niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:……………………………………………………

3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………….

4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

5. Adres konsumenta(-ów)………………………………………….


Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data……………………………

(*)Niepotrzebne skreślić.